Місто
Район
ТП "Край"
Дослідження
Візитка міста та району
Бібліографія
Проект "джерела"
Презентація
Голодомор 32-33
ОУН на Славутчині
Джерела з історії
Геральдика
Карти
Нетішин
Нетішинський музей
Села району
Пам'ятки Славутчини
Статті про місто і район
"Сангушківські читання"
Славута військова
Авторська сторінка
Історія міста в фото
Малюнки Н.Орди
Славутчани
Храми
Школи
Українська Повстанча
Ліси
Преса про місто
Політика
Мистецтво
Лінія фронту
Новини
Гостьова книга
Online-Бібліотека

ПОШУК
Для пошуку потрібно
використовувати
не більше одного слова
або його частиниGoogle
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського Патрiархату


Бібліографія:   Вступне слово Збірники документів та матеріалів (1800-2000 рр.) Статті у пресі та інших ненаукових виданнях Статті у наукових збірниках та виданнях Монографічні видання: книги, брошури. Опубліковані джерела та література іноземними мова

Монографічні видання: книги, брошури.

  1.Андрухов П. Волинська земля /хроніка-джерела-постаті/. - Сокаль, 1992.- 88 с.
  2.Археологічні пам'ятки Прикарпаття і Волині доби бронзи та раннього заліза. - К.,1982.- 194 с.
  3.Археологічні пам'ятки Прикарпаття і Волині кам'яного віку. - К.,1981.- 310 с.
  4.Археологічні пам'ятки Української РСР: (Короткий список). - К.,1966
  5.Археологія Прикарпаття, Волині та Закарпаття: (Енеоліт, бронза та раннє залізо).- К.,1990.- 184 с.
  6.Археология Украинской ССР. - К.,1985.- Т.І. Первобытная археология. - 367 с.
  7.Археологія УРСР. - К.,1971.- Т.І.- 451 с.; Т.2.- 504 с.
  8.Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ - ХХ ст.: Історіографія. Бібліографія, Матеріали. - Кам.-Под., 1993. - 480 с.
  9.Баранович О.І. Залюднення України перед Хмельниччиною. - К.,1931. - Вип.І. Залюднення Волинського воєводства в першій половині ХVІІ ст. - 155 с.
  10.Баранович А.И. Магнатское хозяйство на юге Волыни в ХVIII в. - М.,1955. - 183 с.
  11.Баранович А.И. Помещичий город времен Речи Посполитой // Автореф. дис.докт.ист.наук. - М.,1947.
  12.Баранович А.И. Украина накануне освободительной войны середины XVII в. (социально-экономические предпосылки войны).- М.,1959.- 208 с.
  13.Басиров В.М., Сапожник О.Я. Славута: Краєзнавчий нарис. - Львів, 1981. - 47 с.
  14.Басиров В.М. Сапожник А.Я. Славута, Нетишин: краеведческий очерк. - Славута, 1989. - 94 с.
  15.Батюшков А.Н. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края. - СПб., 1888.
  16.Березанская С.С. Средний период бронзового века в Северной Украине. - К.,1972. - С.24.
  17.Викторовский П.Т. Западнорусские дворянские фамилии, отпавшие от православия в конце ХVI и в ХVII вв. - Вып.I
  18.Витте Е.И. Древнейшие города Волыни в историческом описании. - Почаев, 1921 - 1928. - Очерки 1 - 25.
  19.Винокур І.С., Гуцал А.Ф. та інші. Довідник з археології України: Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області. - К.,1984. - 223 с.
  20.Владимирський-Буданов М. Передвижение Южно-Русского населения в эпоху Богдана Хмельницкого. - К.,1888. - 38 с.
  21.Гуменюк А.О. Міста Правобережної України в др. пол. ХІХ ст.// Автореф. дис...канд.іст.наук. - К.,1993. - 68 с.
  22.Гуржій О.І. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України І-ої половини ХІХ ст. - К.,1954. - 451 с.
  23.Деревянкін Т.І. Мануфактура на Україні в кінці ХVIII - I-й. пол. ХІХ ст. Текстильне виробництво. - К.,1960. - 127 с.
  24.Дмитрієв М.І. Рельєф УРСР. Геоморфологічний нарис. - К.,1936
  25.Дубнов С.М. Учебник еврейской истории для школы и самообразования. Ч.1-3. - Спб.,1911-1912. - 438 с.
  26.Житомирський областной государственный архив и его филиал в г. Бердичеве. Путеводитель. - Житомир, 1961. - 407 с.
  27.Заєць А.Е. Урбанізаційний процес на Волині в ХVІ - першій половині ХVІІ ст.// Автореф.дис. канд.іст.наук. - К.,1994.
  28.Іванов П.А. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до конца ХIV века .- Одеса, 1895.- 317 с.
  29.Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. / Ред. кол. Мехеда М. (голова) та ін. - К.,1971. - 706 с.
  30.Каплан Д.А. Кустарная промышленность Украины. - Харьков, 1922. - 220 с.
  31.Котляр Н.Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской земли ІХ - ХІІІ вв. - К.,1985. - 184 с.
  32.Кочубей В.І. Археологічне обстеження берегів р. Горинь в 1928 р. - Шепетівка, 1929. - С.5 - 11.
  33.Кочубей В.І. До реєстрації археологічних першоджерел на Шепетівщині. - Шепетівка, 1929. - С.1.
  34.Курошинский Л. Исторический очерк Волыни. - Житомир, 1868. - 143 с.
  35.Левченко М.П. Класова боротьба в українському селі на початку ХХ ст. - К.,1968. - 202 с.
  36.Леп.явко С. Козацькі війни кінця ХVІ ст. в Україні. - Чернігів, 1996. - 288 с.
  37.Лещенко М.Н. Селянський рух на Правобережній Україні в період революції 1905 - 1907 рр. - К.,1955. - 230 с.
  38.Марахов Г.И. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине. - К.,1967. - 260 с.
  39.Маркина В.А. Крестьяне Правобережной Украины.(Конец ХVII - 60-е годы ХVIII ст.). - К.,1971. - 174 с.
  40.Маркина В.А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины ХVIII в.( Социально-экономическое развитие). - К.,1961. - 236 с.
  41.Михайлина П.В. Визвольна боротьба трудового населення міст України (1569 - 1654). - К.,1975. - 259 с.
  42.Нариси історії Поділля. На допомогу вчителю. - Хмельницький, 1990. - 328 с.
  43.Несторенко О.О. Розвиток промисловості на Україні. - К.,1959.
  44.Оксенюк Р. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861-1939). - Львів,1970. - 276 с.
  45.Орлов П. Изследования о кладах Волынской губернии. - Житомир, 1885.
  46.Пажимський О. Садибні ансамблі Подільської Волині. - Самички-Хмельницький, 1997. - 215 с.
  47.Пажитнов К.А. Очерки истории текстильной промышленности дореволюционной России. Шерстяная промышленность. - М.,1955.
  48.Панасенко О.,Якубець Л. Корець і Кореччина: історія. - Луцьк, 2000. - 144 с.
  49.Парасунько О. Положение и борьба рабочего класса на Украине в 60-90 гг. ХIХ в .- К.,1963.
  50.Пастернак Я. Археологія України. Первісна, давня та середня історії України за археологічними дослідженнями. - Торонто, 1961. - 786 с.
  51.Пероговский В.И. Местечки Заславского уезда. - Житомир, 1868. - 155 с.
  52.Пойда Д.П. Крестьянское движение на Правобережной Украине в пореформенный период (1866 . 1900 гг.). - Днепропетровск, 1960. - 487 с.
  53.Постоев П. Волинська округа. Підручна книжка з краєзнавства для вчителів трудових шкіл. - Житомир, 1926. - 92 с.
  54.Потоцкий И. Древняя история Волынской губернии, служащая продолжением первобытной истории народов Государства Российского. - Спб., 1829. - 32 с.
  55.Ратич О. Древньоруські археологічні пам.ятки на території західних областей УРСР. - К.,1957. - 96 с.
  56.Руссов С. Волынские записки сочинінные Степаном Руссовым в Житомире. - Спб., 1809. - 196 с.
  57.Рыбников А.А. Мелкая промышленность России. Сельские ремесленно-кустарные промыслы до войны. - М.,1923. - 113 с.
  58.Савич В.П. Пізньопалеолітичне населення Південно-Західної Волині. - К.,1975. - 136 с.
  59.Самоквасов Д.Я. Сборник топографических сведений о курганах и городищах России. - Спб., 1888. - 99 с.
  60.Свєшніков І.К. Історія населення Передкарпаття, Поділля і Волині в кінці ІІІ - на початку ІІ тисячоліття до нашої ери. - К.,1974. - 207 с.
  61.Телегин Д.Я. Памятники эпохи мезолита на территории Украинской ССР: (Карта местонахождений). - К.,1985. - 183 с.
  62.Теодорович Н.И. Город Заславль Волынской губернии. Исторический очерк. - Почаев, 1891.- 50 с.
  63.Трубчанінов С., Винокур І. Історія Поділля та Південно-Східної Волині. - Кам.-Под., 1993. - Кн.1.- 112 с.
  64.Тутковский П.А. Юго-Западный край. Популярные естественно-исторические и географические очерки. - К.,1895.- Вып.1-2
  65.Тхор В.И. Административно-политическое усторйство городов Украины под властью шляхетской Польши (вторая половина XVII - XVIII в.). - К.,1976. - 230 с.
  66.Українській Історичний Журнал. - 1969.- 6.
  67.Українська Радянська енциклопедія. - Т.ХІІІ.
  68.Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся.(Краєзнавчий словник від найдавніших часів до 1914 року). - Вінніпег, 1984. - Т.1; 1986.- Т.2
  69.Цись П.М. Геоморфологія УРСР. - Львів, 1962.
  70.Чертков М.И. Военно-топографическая карта Волынской губернии. - К.,1855.
  71.Шовкопляс І.Г. Археологічні дослідження на Україні (1917 . 1957). - К.,1957.
  72.Штейнгель Ф.Р. Раскопки курганов в Волынской губернии 1897 . 1900 гг. - К.,1905. - 47 с.
  73.Энциклопедический словарь/ Изд.Ф.Брокгауза, И.Эфрона. - Спб.,
  74.Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХІУ до середини ХVІІ ст.: (Волинь і Центральна Україна. - К.,1993. - 416 с.
  75.Ярошевич А.И. Очерки экономическиой жизни Юго-Западного края. - Б.м., 1908-1912.- Вып.1-5.