Місто
Район
ТП "Край"
Дослідження
Візитка міста та району
Бібліографія
Проект "джерела"
Презентація
Голодомор 32-33
ОУН на Славутчині
Джерела з історії
Геральдика
Карти
Нетішин
Нетішинський музей
Села району
Пам'ятки Славутчини
Статті про місто і район
"Сангушківські читання"
Славута військова
Авторська сторінка
Історія міста в фото
Малюнки Н.Орди
Славутчани
Храми
Школи
Українська Повстанча
Ліси
Преса про місто
Політика
Мистецтво
Лінія фронту
Новини
Гостьова книга
Online-Бібліотека

ПОШУК
Для пошуку потрібно
використовувати
не більше одного слова
або його частиниGoogle
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського Патрiархату


Бібліографія:   Вступне слово Збірники документів та матеріалів (1800-2000 рр.) Статті у пресі та інших ненаукових виданнях Статті у наукових збірниках та виданнях Монографічні видання: книги, брошури. Опубліковані джерела та література іноземними мова

Статті у наукових збірниках та виданнях

  1.Актуальні проблеми розвитку міст і міського самоврядування (історія і сучасність): Тези міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 7-9 квітня 1993 р.).- Рівне,1993.- 306 с.
  2.Атаманенко В.Б Острозька волость у кінці ХVІ - першій половині ХVІІ ст..// "Осягнення історії." Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя.- Острог-Нью-Йорк,1999.- С.137 - 144.
  3.Баранович О.І. З історії заселення Південної Волині: Спостереження над колонізацією і економічним життям волинського пограниччя ХVІ - ХVІІ ст.//Записки історично-філологічного відділу ВУАН.- К.,1925.- Кн. VІ.
  4.Баранович О.І. Нариси магнатського господарства на півдні Волині// Студії з історії України. Науково-дослідча катедра історії України у Києві. - К.,1926.- Т.І.
  5.Баранович О.І. Панське місто за часів польської держави (Старий Костянтинів) // Записки історично-філологічного відділу ВУАН.- К.,1928.- Кн.ХVІІ.- С.1-63.
  6.Барбот де Марни М.П. Отчіт о поездке в Галицию, Волынь и Подолью// Записки минералогического общества. - 1867.- С. 26 - 84.
  7.Березанська С.С., П'ясецький В.К. Зольники білогрудівського типу на р.Горинь під Славутою// Археологія. - 1978.- 27 .- С.48 - 55
  8.Боряк Г.В. Торговельні шляхи на Волині в першій половині ХVІ ст.// Велика Волинь: минуле й сучасне. - Луцьк, 1985.- С.168-172
  9.Вернандер Н.Б. Почвы речных долин Юго-Западной части Украины// Труды Украинского научно-исследовательского института соцземледелия. - К.,1951.- Т.6.
  10.Вихованець Т.Г. Костянтин та Януш Олександровичі Острозькі// Наукові записки Університету "Острозька Академія": історичні науки. - Острог, 2000.- Вип..І..С.38-57.
  11.Войтович Л.В. Волинська земля князівських часів (Х - ХІІІ ст.)// Проблеми історичної географії України. - К.,1991.- С.10 - 23.
  12.Войтюк М.Д. Підземні скарби півночі Хмельниччини// Південно-Східна Волинь. Наука, освіта, культура. - Хмельницький-Шепетівка, 1995.- С.235-238.
  13.Волынские Губернские Ведомости. - 1890-1905.
  14.Волынские Епархиальные Ведомости. - 1892.- 32; 1896.- 4.
  15.Ворончук І.О. Демографічні наслідки татарського нападу 1617 року на Краснокорецьку волость Волині //"Осягнення історії". - Острог-Нью-Йорк, 1999.- С.229-239.
  16.Ворончук І.О. Роль князів Острозьких в розбудові волинських міст ( на матеріалах інвентаря 1620 р.).// Старокостянтинів і край в просторі часу. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції "Велика Волинь", присвяченої 470-річчю від дня народження князя К.В.Острозького. (29-30 травня 1997).- Хмельницький-Старокостянтинів-Самчики,1997.- С.46 - 59
  17.Галант І. До історії боротьби з цадикізмом // Збірник праць єврейської історично-археографічної комісії - Т.2.( Під головуванням акад. А.Е.Кримського).- К.,1929.- 73,ІІ. Збірник історично-філологічного відділу ВУАН.- С.313-325.
  18.Гамченко С.С. Досліди археологічні 1927 р. на Шепетівщині.// Записки Шепетівського наукового при УАН товариства. - Шепетівка, 1929.- С.3-7.
  19.Заєць А.Е. Динаміка чисельності міських поселень Волинського воєводства ХVІ - першої половини ХVІІ ст.(1566 . 1648).// Історико-географічні дослідження на Україні. - К.,1992.- С.85 - 99.
  20.Заєць А.Е. Поборовий реєстр 1579 р. як джерело до історії міст Волинського воєводства// Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій "Остріг на порозі 900-річчя" (1990-1992 рр.).Ч.І.- (Сокаль),1992.-С.73 - 75.
  21.Збірник праць жидівської історично-археографічної комісії. - К.,1926.
  22.Збірник праць єврейської історично-археографічної комісії. - К.,1928-1929.- Т.1-2.
  23.Історико-географічні дослідження на Україні. Зб. статей. - К.,1992.
  24.Исторический очерк Волыни Л.Крушинского // Труды Волынского губернского статистического комитета.- Житомир,1867.- Вып.I. Отдел исторический и геолого-геогностический.
  25.Кіку І.О. Актові книги як джерело історико-географічних досліджень // Іст.-географ. дослідження на Україні. - К.,1992.- С. 25 - 35.
  26.Китицын П. Острожское имение // Киевская старина. - К.,1888.- Т.ХХI.- С.22.
  27.Китченко Ф. Иноверцы в Волынской губернии. // Вестник Юго-Западной и Западной России. Историко-литературный журнал, издаваемый К.Говорским. - К.,1863.- Т.2.- С.30-45.
  28.Ковальський Н.П. Акт 1603 года раздела владений князей Острожских как исторический источник // Вопросы отечественной историографии и источниковедения.- Днепропетровск.,1975.- Вып.2.- С.113-137.
  29.Ковальський М.П. Документальні джерела з історії м. Острога і Острож чини, виявлені в Головному архіві давніх актів (АГАД) у Варшаві// Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції "Остріг на порозі 900-річчя".- Сокаль,1993.- С.65-74.
  30.Корнаковский Х. Материалы для истории Волыни: города на Волыни // Волынские епархиальные ведомости. - Житомир, 1862-1864.
  31.Котляр М.Ф. Волинська земля в історії складання державної території Київської Русі// Історія та історіографія України: Зб.наук.пр. - К.,1985.
  32.Крикун М.Г. Чисельність населення Волинського воєводства у першій половині ХУІІ ст.// Вісник Львівського університету. - Львів, 1988.- Вип.24. З історії стародавності та середньовіччя.
  33.Ласкарев В.Д. Два яруса леса в Подольской и Волынской губерниях// Записки общества Подольских естествоиспытателей и любителей природы.- Кам.-Под.,1913.- Т.2.
  34.Ласкарев В.Д. Общая геологическая карта России. Лист 17.// Труды геологического комитета. - Спб., 1914.- Вып.77.
  35.Левкович І. Нариси історії Волинської землі. До 1914 р.// Праці інституту дослідів Волині, за ред. д-ра Ю.Мулика-Луцика.Ч.2.- Вінніпег,1953.- 160 с.
  36.Маликов Д. Парки Діонісія Маклера// Старожитності. - 1993.- 5-6.
  37.Материалы о состоянии суконной промышленности России в 1845 г. Вводная статья В.К.Яцунского // Исторический архив. - М.,1956.- 4.
  38.Махно Е.В. Пам.ятники черняховской культуры на территории УССР // Материалы по истории и археологи СССР. - 1960.- 82.- С.9-83.
  39.Мацкевий Л.Г. Мезоліт Хмельниччини// Південно-Східна Волинь: Наука, освіта, культура. - Хмельницький-Шепетівка,1995.- С.58-62.
  40.Мироненко В.И. Физико-географическое районирование Хмельницкой области// Научный ежегодник Черновицкого университета. - Черновцы,1957.
  41.Михайлина П.В. Міста України - центри ремісничого виробництва (друга половина ХVІ - перша половина ХVІІ ст.).// Феодалізм : економіка, класова боротьба, культура. - К.,1986.- С.25 - 31.
  42.Михайлинин О. Палацово - паркові ансамблі Волині 2-ї половини XVIII - XIX століть.- К.,2000.- 235 с.
  43.Малеєв Ю.М. Поховання культури кульових амфор на Хмельниччині// Вісник Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченко. - К.,1986.- Вип.28. Історичні науки. - С.98 - 102.
  44.Оссовский Г. Геологическо-геогностический очерк Волынской губернии, со взглядом на применение в практическом употреблении местных ископаемых продуктов, приложением двух литографических чертежей в тексте.// Труды Волынского Статистического Комитета на 1867 г. - Житомир, 1867. - 188 с.
  45.Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. - Острог-Нью-Йорк, 1999. - 596 с.
  46.Охріменко Г.В. Яніславецька та Волинська культури Полісся.// Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції "Остріг на порозі 900-річчя". - Сокаль, 1993. - С.120 - 122
  47.Павлюк В.В. Князі Сангушки - творці ринкової економіки на Хмельниччині // Підприємництво на Хмельниччині: історія і сучасність. - Хмельницький, 1998.
  48.Павлюк В.В. Палацово-паркові ансамблі магнатерії - центри культури Волині// Осягнення історії. - Острог-Нью-Йорк, 1999. - С.402 - 418.
  49.Павлюк В.В. Шляхетські родини Сангушків і Потоцьких в контексті економічного розвитку краю в другій половині ХІХ ст.// Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. - Хмельницький, 1999.
  50.Пастернак С.І. Біостратиграфія крейдових відкладів Волино-Подільської плити // Геологический журнал АН УССР. - К.,1956. - Т.21, Вып.4.
  51.Пероговский В.И. Местечки Заславского уезда: Славута // Волынские епархиальные ведомости. - Житомир, 1868.- 89.
  52.Південно-Східна Волинь: наука, освіта, культура. Матеріали регіональної науково-краєзнавчої конференції. - Хмельницький-Шепетівка, 1995.
  53.Поліщук Ю.М. До питання про утворення Волинської губернії// Південно-Східна Волинь: наука, освіта, культура. - Хмельницький-Шепетівка, 1995. - С.136 - 138
  54.Польовий І. Виробництво поташу у Волинській губернії // Болохівщина: земля і люди. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Велика Волинь" .Т.20. 23-24 червня. - Хмельницький-Стара Синява-Любар, 2000. - С.150 - 154.
  55.П'ясецький В.К. Верхньопалеолітична стоянка Славута // Археологія.-1974.- 14 .- С.46-49.
  56.П'ясецький В.К. Нові пам'ятки тшцінецької культури в Хмельницькій та Житомирській областях // Археологія. - 1973.- 11.- С.69-72.
  57.Савчук А.П. Нетішинський міський музей - новий центр археологічного вивчення північної частини Хмельницької області// Культура Поділля: історія і сучасність. Матеріали другої науково-практичної конференції присвяченої 500-річчю м. Хмельницького.(27-29 серпня 1993 року). - Хмельницький, 1993. - С.210-212.
  58.Сваричевський А.В. Болохівський край в творчості Олени Пілки і Лесі Українки // Болохівщина: земля і люди. - Хмельницький-Стара Синява-Любар, 2000. - С.300.
  59.Сваричевський А.В. Буду жити...(Слідами Лесі Українки на Хмельниччині). - Хмельницький, 1991.
  60.Слідзюк П.С. Про стан культури земель Хмельниччини, які входили в ХІХ - поч. ХХ століття до складу Волинської губернії // Культура Поділля: історія і сучасність. - Хмельницький, 1993. - С.85 - 86.
  61.Спицын А. Розселение древнерусских племін по археологическим данням // ЖМНП. - 1899.- Кн.VII - VIII.
  62.Спицын А. Сведения 1873 года о городищах и курганах Волынской губернии // Записки Русского археологического общества. - Спб., 1896. - Т.VIII.- Вып.1-2.
  63.Татаркін В.Ю. Село Старий Кривин (в минулому Острозький повіт на Волині) в мемуарно-краєзнавчій літературі. Бібліографічний нарис// Матеріали Острозької конференції "Остріг на порозі 900-річчя". 1995 рік. - Остріг, 1995.
  64.Тереножкин А.И. Лужицкая культура и культура Среднего Поднепровья // Краткие сообщения Института истории материальной культуры Академии наук УССР. - 1957.- Вып.67.- С.3-16.
  65.Тутковский П.А. Зональность ландшафтов и почв в Волынской губернии// Труды общества исследователей Волыни. - Житомир, 1910. - Т.2.
  66.Тхор В.І. Міське самоврядування на Волині у другій половині ХVІІ . ХVІІІ ст.// Актуальні проблеми розвитку міст і міського самоврядування (історія і сучасність). - Рівне, 1993. - С.31 - 34.
  67.Тхор В.І. Соціально-економічний розвиток міст Південно-Східної Волині у ХVІІІ ст.// Південно-Східна Волинь: наука, освіта, культура. - Хмельницький-Шепетівка,1995. - С.140-142.
  68.Царик О.П. Волиняне в польському національно-визвольному повстанні 1863-1864 років // Південно-Східна Волинь. - Хмельницький-Шепетівка, 1995. - С.149 - 153.
  69.Цись П.М. Схема геоморфологического районирования западных областей УССР // Географический сборник ЛГУ. - Львов, 1951. - Вып.1.- С.38.
  70.Шульга П.Л. Схема стратиграфії палеозою південно-західної окраїни Руської платформи (Волино-Поділля) // Геологический журнал. - 1952. - Т.12, Вып.4.
  71.Щур О.Т. Подорож Т.Г.Шевченка на Поділля і Волинь // Т.Г.Шевченко і Поділля. Тези доповідей науково-практичної конференції. - Кам.-Под., 1989. - Ч.І.- С.28 - 30.