Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
31-Oct-2003
Те, що за лаштунками

Iнструкцiї АП щодо запобiгання проведенню форумiв "Нашої України" у регiонах

(На випадок, якщо мiсцевiй владi ще не доставили циркуляр, розмiщуємо його на сайтi. Хоча почитати його буде корисно всiм - захоплююче чтиво...)


http://www2.pravda.com.ua/archive/2003/october/31/3.shtml

Головам Обласних державних адмiнiстрацiй.

З метою подальшої мiнiмiзацiї громадсько-полiтичного резонансу форуму демократичних сил, що проводиться блоком "Наша Україна", вважаємо за доцiльне:

1. За два тижнi до проведення форуму утворити оперативний штаб на чолi з заступником голови обласної державної адмiнiстрацiї для збору iнформацiї про дiї органiзаторiв форуму та розробки конкретного плану протидiї.

2. Здiйснити заходи для отримання оперативної iнформацiї вiд учасникiв або осiб, причетних до органiзацiї форуму.

3. Провести роботу з недопущення помпезностi зустрiчi лiдера блоку Ющенка та осiб, якi його супроводжують.

4. Не допустити активної участi у заходах форуму вiдомих в областi полiтичних та громадських дiячiв (мерiв мiст, голiв рад, керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, науковцiв, викладачiв вищих навчальних закладiв, дiячiв культури).

5. При визначеннi мiсця проведення заходу перевагу надавати примiщенням з меншою кiлькiстю мiсць та таким, що знаходяться далеко вiд центру мiста.

6. Пiдготувати групу "статистiв" для зайняття якомога бiльшої кiлькостi мiсць у залi.

7. Забезпечити наявнiсть на форумi групи критично налаштованих до блоку делегатiв. З цiєю метою:

а) сформувати групу з числа активних громадян - противникiв Ющенка та його блоку, критично налаштованих журналiстiв (перевагу надавати особам похилого вiку, жiнкам, науковцям);

б) пiдготувати запитання, якi будуть ставитися пiд час проведення форуму особисто Ющенку (орiєнтовний перелiк додається), провести вiдповiдний iнструктаж осiб, якi будуть їх задавати;

в) провести необхiдну роботу щодо забезпечення присутностi цих осiб на форумi.

8. З метою забезпечення оперативного iнформування про перебiг подiй навколо форумiв визначити вiдповiдальних за пiдтримання зв'язку та оперативну передачу iнформацiї до оперативного штабу.

9. Пiдготувати технiчнi засоби для оперативної (протягом 1-2 годин) передачi повiдомлень безпосередньо з мiсць, де вiдбуваються заходи, у факсимiльному i телефонному режимах. iнформацiю подавати у текстовiй формi з таких питань:

- мiсце проведення зустрiчi;

- кiлькiсть та склад (вiковий, професiйний, партiйний) присутнiх;

- участь у заходах вiдомих в областi полiтичних та громадських дiячiв (мерiв мiст, голiв рад, керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, науковцiв, викладачiв вищих учбових закладiв, дiячiв культури);

- наявнiсть народних депутатiв та їхнi дiї;

- змiст заяв органiзаторiв та учасникiв форуму;

- реакцiя публiки та журналiстiв;

- змiст запитань до органiзаторiв;

- реакцiя та змiст вiдповiдей на запитання;

- плани органiзаторiв щодо подальших дiй;

- особливостi проведення заходiв;

- зразки друкованих матерiалiв, якi розповсюджувалися органiзаторами напередоднi проходiв заходiв.

Додаток:

Орiєнтовний перелiк запитань, МБ 885. , на двох аркушах. Таємно.

Пiдпис: перший заступник голови адмiнiстрацiї О. Загороднiй.

Внизу аркуша реквiзити: 252220, Київ, вул. Банкова, 11. 291-53-33.