Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
29-Jul-2003
Cесiя абсурдних рiшень

15 липня 2003р. вiдбулася чергова сесiя Славутської мiської ради. Серед її пiдсумкiв - кiлька питань, якi заслуговують детального висвiтлення.
Перше. Вже кiлька мiсяцiв депутатська група "Справедливiсть" намагається з'ясувати - чому мiський голова М.О.Полiщук пiдтримав iдею двох мiсцевих пiдприємцiв вирощувати рибу саме в тiй частинi р.Утка, де розташований мiський пляж -єдине в мiстi облаштоване мiсце вiдпочинку славутчан. Адже каскад водойм на рiчцi має ще два озера. Там немає пляжу, зате є достатньо водяної рослинностi, яку полюбляють товстолобик та бiлий амур. Малечу саме цих порiд було запущено пiдприємцями. Мiський голова не захотiв визнати, що саме пiсля скидання в р.Утка гною - для вiдгодовування риби - цими пiдприємцями i сталося забруднення води у водоймi, де розташований пляж. Гною, до речi, було 20 тон. Тепер мiський голова разом з секретарем мiської ради Б.М.Семенюком кажуть, що неможливо довести факт забруднення води саме через скидання гною. Дивна змiна вiдбулася iз головним санiтарним лiкарем В.В.Єнiним. У травнi його служба пов'язувала забруднення води iз скиданням гною, а вже в липнi - вочевидь, пiсля iнструктажу мiського голови - почала це заперечувати. На запитання депутата мiської ради М.Бойка у санепiдемстанцiї почали з'ясовувати, хто його прислав. Варто нагадати, що депутат мiської ради, згiдно до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", зокрема, п.7 ст.49, має право звернутися до керiвникiв установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, розташованих чи зареєстрованих на вiдповiдний територiї. Отже, депутат М.Бойко звернувся цiлком обгрунтовано. На жаль, представниця санепiдемстанцiї чомусь категорично вiдмовилась давати пояснення по сутi запитання депутата. Це якраз i навело на думку, що з керiвництвом СЕС вже попрацювали. Сесiя стала цьому пiдтвердженням.
Друге. Знову ж мiський голова i секретар мiської ради iнiцiюють чергове питання перед депутатами. Цього разу - проект рiшення "Про Програму органiзацiйного забезпечення дiяльностi Славутського мiського суду на 2003-2004 роки". Що ж включає до себе цей документ?
Органiзацiю виконавчим комiтетом мiської ради сприяння дiяльностi Славутського мiського суду при здiйсненнi правосуддя. Завдання програми - надання допомоги в матерiальному та iнформацiйно-технiчному забезпеченнi суду, а також забезпечення вiдповiдностi примiщення суду вимогам судочинства.
Серед заходiв виконання програми:
- пiдведення i встановлення газового опалення в примiщеннi суду (для славутчан - за власний кошт - В.С.);
- проведення ремонту зали судових засiдань;
- ремонт нарадчої кiмнати та сходинкової площадки (хоча кiмната зовсiм не "нарадча", бо пiд час судових засiдань нарад не проводять. Це має бути дорадча кiмната. Крiм того, не сходинкова "площадка", як сказано в рiшеннi, а майданчик - В.С.)
- облаштування зали судових засiдань столами i лавками (таке враження, що до цього часу в цiй залi всi стояли - В.С.)
Серед пунктiв є й такi:
- забезпечення мiського суду меблями (офiснi - 1 комплект, стiльцi - 10 штук, замки до дверей - 5 штук, свiтильники-люстри для зали судових засiдань - 4 штуки. Окрiм цього - комп'ютер з лазерним принтером, телефон-факс (1шт.), телефонний апарат - 7 штук). А ще на 5.000 гривень марок, конвертiв, канцтоварiв.
Фiнансування заходiв передбачається здiйснювати за рахунок коштiв мiського бюджету, власних коштiв пiдприємств i органiзацiй, а також джерел, не заборонених законодавством.
Цiкаво, що в Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" є п.2 ст.38, де йдеться про "сприяння дiяльностi органам суду..." Отже, нiде не йдеться про фiнансування ремонту або створення матерiально-технiчної бази. Адже мiсцевий бюджет має на кого витрачати кошти. Суд, як вiдомо, до комунальної власностi не належить. Однак - нагадаю - саме мiський голова та секретар мiської ради - однопартiйцi з СДПУ(о) - вiдстоювали на сесiї погодження цього питання. Напевне - не випадковiсть. Тим бiльше - в самiй радi нема пристойної комп'ютерної технiки.
Третє питання, що прозвучало на сесiї i яке має резонанс у мiстi. Воно стосується намагання тих-таки мiського голови та секретаря мiської ради проштовхнути питання будiвництва АЗС поблизу будинкiв 103, 105, 107, що по по вул.Князiв Сангушкiв. Пiсля зимової реакцiї жителiв та громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина", iнiцiатори будiвництва та їх помiчники у мiськiй радi дещо притихли. Аж ось у липнi цього року справа знову ожила.
При цьому, не зважаючи на аргументи частини депутатiв про вiдсутнiсть висновкiв державної екологiчної експертизи, мiський голова наполягав на згодi сесiї на будiвництво АЗС. Виявив свою згоду iдеї будiвництва автозаправки i депутат мiської ради по виборчому округу, де знаходиться дiлянка, А.Д.Потапов. Вiн, до речi, є головою депутатської комiсiї з питань бюджету. Водночас А.Д.Потапов - директор руберойдового заводу, який раз по разу нагадує про себе викидами їдучого газу, що заважає диханню. Ось так депутат-директор ще раз показав, як вiн враховує iнтереси виборцiв. Можливо, i через те, що А.Д.Потапов проживає у Нетiшинi, а туди викиди не доходять.
В цiлому усi три питання достатньо повно характеризують роботу мiського голови М.О.Полiщука, секретаря мiської ради Б.М.Семенюка та деякої частини депутатiв, якi на догоду керiвникам приймають "потрiбнi" рiшення.
Отож, славутчани - робiть висновки.

В.Скомороха, координатор громадсько-полiтичного об'єднання "Демократична Славутчина"