Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
27-Nov-2006
27 листопада 2006р.

ОСЬ ТАК ВРАХУВАЛИ
Маючи на метi допомогти мiськiй владi визначити напрямки дiяльностi по зниженню тарифiв за використання електроенергiї та газу для жителiв мiста, а також для пiдприємств, якi надають опалення, послуги з водокористування та водовiдведення, громадсько-полiтичне об'єднання "Демократична Славутчина" направила власнi пропозицiї з цього приводу.
Минув мiсяць. Надiйшла вiдповiдь за пiдписом мiського голови (документ готував Р.В.Бачинський). На превеликий жаль, дебют "молодого" за досвiдом роботи чиновника виявився не дуже вдалим. Адже склалося враження, що головне було дати вiдповiдь у вiдведений чинним законодавством термiн. Слiд сказати, що це вже перший здобуток, у порiвняннi з тим, що у червнi-серпнi вiдповiдi взагалi не було. Щоправда, на цьому позитив i закiнчився. Далi пiшов змiст, який швидше вiдповiдає виправдовування чиновника, нiж бажання його врахувати i робити щось з тих пропозицiй, якi були надiсланi. Наприклад: коли сесiя мiської ради та виконком розглянуть питання i направлять звернення на адресу Кабiнету Мiнiстрiв стосовно повернення споживачам мiста розмiру тарифу за використану електроенергiю.
Iнший напрямок - це робота Славутської мiської ради, мiського голови, виконкому з Державним комiтетом з енергозбереження, представництвом Європейського банку реконструкцiї та розвитку в Українi у питаннях джерел фiнансування мiських програм енергозбереження. Тут нiякого руху. Натомiсть, депутатiв мiської ради возять на екскурсiю на ХАЕС i це бiльше нагадує спробу схилити їх до згоди на будiвництво 3 та 4 енергоблокiв. Адже мiська рада не має чiткого плану використання розмiщення ХАЕС. Повторюється варiант з добудовою 2-го блоку, коли кошти надiйшли лише перед самим пуском об'єкту, а до того i пiсля мiсто практично нiчого не отримало. Тепер, якщо врахувати термiн пуску ХАЕС-3 (орiєнтовно 2011 рiк), славутчан будуть "годувати" обiцянками. Прикро, що мiський голова та депутати мiської ради будуть помiчниками у цiй справi.

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТI У СЛАВУТСЬКИХ ЗМI
Саме 9 листопада є такою датою. Яке ж вiдображення знайшла подiя у мiсцевих друкованих засобах масової iнформацiї?
В зовсiм ще новiй газетi "Край" (одноiменне товариство пiдприємцiв), ще за тиждень до 9 листопада з'явився матерiал, який нагадав про значення української мови та писемностi. Бiльш вiдома на теренах Славутчини газета "Трудiвник Полiсся", теж вийшла з матерiалами до Дня української мови та писемностi. Щоправда, є тут два але. Перше. Чомусь матерiал опинився глибоко всерединi газети. На першу сторiнку потрапили подiї, якi навряд чи мають вагу для української мови та писемностi. Друге. Поруч з матерiалами про українську мову розмiщено iнший - про слов'янську мову. Дивно, але для цього є iнша дата - 24 травня.
Однак найбiльш вразив тижневик "Пульс". На великих за об'ємом сторiнках - жодної згадки про українську мову та писемнiсть (число вiд 9 листопада). Сумнiвно, що в редакцiї не знають про саму дату. Швидше, це є свiдчення ставлення до вищезгаданої теми. Це при тому, що газета, як гордовито вказується в тижневику, надсилається до Верховної Ради, Секретарiату Президента та Кабiнету Мiнiстрiв України.

I ЩО ВIДБУВАЛОСЯ У МIСТI
Цього ж дня, у Славутськiй школi N3, до Дня української мови та писемностi, було органiзовано зустрiч вчителiв та учнiв старших класiв з членом Асоцiацiї письменникiв України М.Руцьким з м.Нетiшина. Захiд був пiдготовлений мiською органiзацiєю УНП. На зустрiчi учасники не лише побачили книги автора, але й змогли задати багато питань йому особисто. Вони були вiд суто бiографiчних до творчих. До речi, автор пiдписав та подарував практично кожному учаснику власнi книжки: "Вертеп смертi" та "Голгофа".
До початку зустрiчi, колишнiй випускник фiлологiчного факультету Львiвського Нацiонального унiверситету iм.I.Франка М.Руцький взяв участь у вiдкриттi конкурсу української мови iменi П.Яцика в школi N3.

ПРИЗОВ ЗАВЕРШЕНО
20 листопада ц.р. остання група призовникiв з Славутського ОМВК була вiдправлена для проходження вiйськової служби у Збройних Силах України. Усi групи отримали, окрiм теплих слiв з побажаннями на майбутню службу, ще й по примiрнику Нового Завiту вiд Славутської мiської органiзацiї Спiлки офiцерiв України.

ЗНОВУ КОЗАКИ У СЛАВУТI
Грою в "шароварщину" називають спробу мiського голови та його оточення насадити так зване "Вiйсько Запорозьке" у Славутi. Пiсля вiдвiдин мiста маршалом цього козацтва, в iнтерв'ю однiй з вiдомих на Славутчинi газет було сказано, що ця органiзацiя має захищати храми єдиної канонiчної церкви, тобто УПЦ Московського патрiархату. Як вiдомо, на Славутчинi представленi й iншi церковнi конфесiї. Якщо йти за логiкою головного козака Вiйська Запорозького, то й на Славутчинi пiдроздiли цього козацтва мають робити це ж саме. Ситуацiя стає загрозливою, бо керiвником козацтва у Славутi є мiський голова В.Б.Сидор, а основнi посади громадської органiзацiї займають вiдповiдальнi працiвники мiськвиконкому. Отож, на об'єктивне ставлення до усiх конфесiй розраховувати не доводиться.