Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
23-Nov-2005
23 листопада 2005

Конкурс, але не краси

Нещодавно конкурсна комiсiя райдержадмiнiстрацiї провела конкурс на замiщення вакантних посад у центрi соцiальної допомоги дiтей, сiм'ї та молодi. Зокрема, директора центру та головного спецiалiста.
Претендентiв виявилося четверо. Один з них - випускник (2002р.) Нацiонального унiверситету iм. Т.Шевченка, факультету "Соцiологiя та психологiя" за спецiальнiстю "психолог", здобув освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень "спецiалiст", плюс два роки практичного стажу на посадi офiцера-психолога вiйськової частини. Зауважимо - це єдиний серед чотирьох кандидат з вiдповiдною освiтою.
Посади, однак, вiн не отримав. На заяву претендента про незгоду з рiшенням комiсiї заступник голови РДА О.I.Мартинюк заявив, що голова комiсiї особисто письмову роботу заявника не розглядав, i йому нема до цього дiла. Окрiм того, голова комiсiї зняв з себе вiдповiдальнiсть за розгляд роботи цього претендента. При цьому виявилося, що до перегляду робiт були допущенi особи, що не були членами комiсiї. Цiкаво, що в перелiку конкурсних питань не було тих, що стосуються професiйної дiяльностi. Також поза увагою комiсiї залишився професiйний вiдбiр на основi тестiв-психологiчних завдань, проективних завдань, психодiагностичних методик.
Серед членiв комiсiї мiж iншим був i зооветлiкар, який закiнчив Мiжрегiональну академiю управлiння персоналом - до чого тут зооветеринарiя i бiзнес, невiдомо. Iншi члени комiсiї - iнженери за фахом (i де тут психологiя?) Результат: посаду психолога зайняла людина iз заочною освiтою з менеджменту.
Втiм, подейкують, що претенденту сильно завадило членство в Українськi Народнiй Партiї. Не перший випадок...


Просвiтлення

Правова освiта населення - рiч потрiбна. Отже, районна координацiйна рада з правової освiти населення - також. В нiй всього 13 осiб, з яких 5 - працiвники РДА. Для них участь обов'язкова. Iншi - можуть працювати (не працювати) за згодою. В складi "добровольцiв" є представник преси, чим однозначно перекреслена можливiсть критики роботи цiєї комiсiї. Втiм, з 5 обов'язкових посадовцiв лише один - юрист. Iншi - iнженери, педагоги тощо. Але ж рада з правової освiти...


I знову вибори

Саме пiд них i заради перемоги на них активiзується мiське начальство. Мiський голова згадав про технiчний лiцей на базi казарм однiєї з частин 97-ї ОМБр. Особливу увагу в iнтерв'ю, що прозвучало по обласному радiо, було придiлено кiлькостi комп'ютерiв, подарованих мiнiстром освiти та науки, а також їх загальнiй кiлькостi. Розповiсти про це самому керiвництву лiцею не довiрили - звiсно, iнакше б могло сплисти iнше питання, про кiлькiсть коштiв та матерiалiв, якi вклали батьки лiцеїстiв, а також про плиннiсть кадрiв в лiцеї. Головне - вчасно опинитися на чужому святi i вчасно його очолити. Ще один традицiйний спосiб самореклами - статтi на замовлення вiд вдячних виборцiв. Один з них, щоправда, вже декiлька рокiв не може отримати квартиру, яка належить йому за Законом - але статтю знову написав, вочевидь, сподiваючись-таки, що "родiна єго не забудєт". Забуде, шановний. Забуде.
Прозвучало звернення мiського голови i до осередкiв полiтичних партiй про очищення територiї в урочищi "Дубовий гай", що мiж Сонячним i Вiйськовим. Оскiльки цi самi полiтичнi партiї i так чотири роки очищають вiд смiття лiс i береги р.Утка (навiть без вказiвки мiського голови i без розсилки запрошень до представникiв мiської влади), то ситуацiя виглядає просто курйозною - надто ж в свiтлi того, що осiб, вiдповiдальних за чистоту (начальникiв управлiнь, голiв квартальних комiтетiв) на суботники не запрошують.
Добiгає кiнця iнший експеримент - надання мiським головою ставу на р.Утка в оренду двом пiдприємцям. Термiн - три роки - закiнчився - i "бiзнесмени" грюкнули дверима - спустили воду з водойми. Мовляв - треба забрати рибу. Хоча i риба, i рiчка були в Славутi задовго до iснування осередку СДПУ(о), який i очолює мiський голова. Щоправда, бiзнес швидко накрився - новоутворена спiлка рибалок-аматорiв закрила шлюзи i заварила мiсця крiплення засувок.


Вiдповiдно без вiдповiдей i з ними

Два останнi звернення на адресу мiського голови - про направлення клопотання до обласної ради про визнання ветеранiв ОУН-УПА воюючою стороною в Другiй Свiтовi вiйнi на пiдставi п.2 ст.24 Конституцiї України, та стосовно надання iнформацiї про форму власностi спорткомплексу "Здоров'я", залишилися без вiдповiдi. Вочевидь, мiськрайонному прокурору варто було б поцiкавитися, чому не виконується положення Закону "Про об'єднання громадян", де передбачено надання письмових вiдповiдей на звернення громадян.
Втiм, вiдповiдь заступника голови Славутської районної ради В.Ф.Прилуцького на цей же запит вселяє певний оптимiзм про те, що кiнцi надiйно в водi. Дослiвно це звучить так: Славутська районна рада утворена 24 квiтня 1994 року, з того часу зберiгається i документацiя районної ради, а в нiй слiдiв виникнення спорткомплексу, як i передачi його будь-кому, не виявлено. Мабуть, самоорганiзувався i самопередався.
Мiсяць назад громадсько-полiтичне об'єднання "Демократична Славутчина" направило листа до райдержадмiнiстрацiї з пропозицiєю напрямкiв спiвпрацi. Однак, судячи з вiдповiдi ( 01-01-15/530 29.10.2005), i надалi працювати доведеться порiзно. У листi стверджується, що по трьом напрямкам усе запропоноване районною радою i так робиться. I хоча йшлося якраз про допомогу - спiльних дiй, вочевидь, не буде.
На жаль, цi дiї передбачали i пiдготовку пропозицiй до створення вiльної економiчної зони - а це, згiдно до п.25 ст.43 Закону "Про мiсцеве самоврядування в Українi), є предметом розгляду районних рад. Шкода, що це питання знову вiдкладене на потiм i на вищестоящi iнстанцiї.
У червнi 2005 року листом 44 громадсько-полiтичне об'єднання "Демократична Славутчина направило запит до Секретарiату Президента щодо лiквiдацiї наслiдкiв пожежi на складах в/ч А-1358 у с.Цвiтоха (автор - полковник О.I.Кривоший, начальник Центрального ракетно-артилерiйського управлiння озброєння Головного управлiння логiстики Командування сил пiдтримки Збройних Сил України).
Вiдповiдь надiйшла 26 жовтня 2005 року - хоча термiн вiдповiдi у даному випадку 45 дiб. "З метою ознайомлення з ходом робiт по знищенню вибухонебезпечних предметiв та доведення iнформацiї до громадськостi району, 30 травня 2005 року, пiд час проведення пiдривних робiт на полiгонi були присутнi голова Славутської РДА та представники районної преси та телебачення."
Номiнально все вiрно - але ж є ще Закон України "Про цивiльний контроль у вiйськових формуваннях України". Умовно кажучи - а чи були представники громадськостi на полiгонi 30 травня 2005 року? Не були. Бо їх туди не запрошували. I доводиться i представникам, i громадськостi читати звiти присутнiх там журналiстiв - та й вiрити їм на слово. Бо що ж залишається?


Просто життя

Батьки учнiв ЗОШ 5 платять за обiди дiтей 1-4 класiв по 1.50 грн. Водночас батьки стверджують, що в iнших школах мiста дiти обiдають безкоштовно.

2 жовтня 2005 року на засiданнi мiсцевих осередкiв КУН було прийняте звернення до членiв органiзацiї з закликом про переобрання керiвництва партiї та участь у виборах в складi блоку "Українська правиця".