Google
Мiсто Старокостянтинiв
1165

каталог сайтів

УПЦ Київського ПатрiархатуЗагальні
Загальні
28-Jan-2005
Трудiвничок оранж

"А потiм вона цими ж губами моїх дiтей цiлуватиме"!
(непристойний анекдот)

Отже, "Трудiвник Полiсся" - давно вiдомий i добре знаний. Номер третiй вiд 21 сiчня 2005 року. Стаття "Щоб не повторити помилок минулого". Автор - В.Пархомчук, заступник редактора протягом не одного року, що прийшов на цю посаду з мiського комiтету КПУ, де вiн був завiдувачем парткабiнетом.
Тема статтi - реакцiя на мiтинг славутчан пiд гаслом "Новiй Українi - нову владу". Мова на мiтингу, власне, велася, не лише про останнi два мiсяцi - йшлося про час вiд 1991 року, коли до влади прийшли тi, хто клiнiчно був проти незалежностi України. Вочевидь, саме цi рефлексiї особистого минулого В.Пархомчука i спонукали його взятися за перо - власне, саме ця команда i довела Україну до межi, i тому не дивно, що зараз вдруге панiчно намагається перекласти вину на будь-кого, але не на себе.
Отже - головна думка статтi про "правильнiсть розумiння демократiї". Василь Володимирович знає (чи не з компартiйних ще часiв), що демократiя - це вiдповiдальнiсть i порядок (майже радянська влада плюс електрифiкацiя). Отже: якщо мiтинг органiзували мiська i районна органiзацiї КУН, то це - сюрприз - НЕПРАВИЛЬНО, бо "де ж iншi полiтичнi сили?"
Прикрившись думкою якогось "давнього товариша i опонента пана Iвана", журналiст вирiшив вилити вiдро бруду на органiзаторiв. Найбiльше претензiй виникло до видачi посвiдчень учасникiв помаранчевої революцiї - учасники названi "полiтичними спекулянтами". Товариш Пархомчук провiв прямi аналогiї з чорнобильськими посвiдченнями - мовляв, на мiтингу були потенцiйнi шукачi вигоди, що "приклеїлися" до революцiї.
Власне, колишнiй комунiст, виконуючи наперед продуманий план, навiть не розiбрався в нюансах мiтингу - так, з усiх виступаючих названо лише прiзвище полковника В.Лавренчука. Бiльше нiяких фактiв - а навiщо? Головне - класове розумiння демократiї. Хоча нi - журналiст придумав-таки якогось П.Бойдацького, який на мiтингу не виступав i посвiдчення не отримував. Хоча реальна людина на прiзвище Байдацький в дiйсностi вiдстояла всi 17 днiв бiля Адмiнiстрацiї Президента разом з своїми товаришами О.Косянчуком та I.Огородником. I, мабуть, в силу цього таки заслужили оте посвiдчення, що НЕ ДАЄ права нi на якi пiльги - нехай тов.Пархомчук заспокоїться - а є лише пам'ятною вiдзнакою.
Втiм, про яку правильнiсть фактiв може йти мова, коли навiть при виконаннi Державного Гiмну України В.Пархомчук стояв упiвоберта i з кимось жваво розмовляв - чи не з давнiм товаришем i опонентом паном Iваном.
А тепер жарти вбiк.
Все зрозумiло - треба рятувати якщо не посаду, то шкiру. Без сумнiву, ми ще станемо свiдками дивних речей. Коли директор музею, що чесно i з ентузiазмом вiдпрацював на рецидивiста, напише книгу про "оранжевi подiї" в мiстi. Коли в бiблiотецi - там, де проводилися збори в пiдтримку влади - буде органiзована виставка "Буремнi часи". Коли директор лiсгоспу скаже, що вирубав лiс, аби допомогти коштами киянам, котрi стояли на Майданi. I коли колишнi працiвнички райкомiв знову - вкотре - вiдкриють роти i почнуть вчити "демократiї".
Панове, закрийтеся. Не вам судити. Ви вже себе проявили. I якщо в ваших передноворiчних "Трудiвниках", "Вечiрнiх Зорях" та iнших "виданнях" раптом з'явилися фото з Майдану - це не завдяки вам, а всупереч. Забудьте це слово - "демократiя". Вам його не зрозумiти. I не вам вчити тих, хто поклав здоров'я на Майданi i майданах. Краще почитайте що-небудь з Ленiна. I прохання - якщо можете не писати своїх гидких пасквiлiв - не пишiть.

ЗАЯВА
СЛАВУТСЬКОЇ МIСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ
КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦIОНАЛIСТIВ

Ми, члени конгресу українських нацiоналiстiв, обуренi викривленням фактiв газетою "Трудiвник Полiсся", засновником якої є Славутськi мiська i районна ради та районна державна адмiнiстрацiя. Так, у номерi 3 (10568) вiд 21 сiчня 2005 року, провладний тижневик, який не так давно змiнив свої погляди, на однiй iз своїх сторiнок розмiстив статтю колишнього завiдуючого партiйним кабiнетом Славутського мiському КПРС, а нинi заступника головного редактора Василя Пархомчука, пiд назвою: "Щоб не повторити помилок минулого". В статтi зокрема йдеться про органiзований 15.01.2005р. мiсцевим осередком КУН мiтинг пiд гаслом: "Новiй Українi - нову владу". Колишнiй комунiст Пархомчук називає фарсом вищезгаданий захiд та пiддає сумнiву право громадян України на свободу слова i на мирнi зiбрання. Оскiльки викладений матерiал - не думка пересiчної людини, а позицiя посадової особи редакцiї "Трудiвника Полiсся", Славутська мiська та районна органiзацiї КУН заявляють:
1) Проведений українськими нацiоналiстами мiтинг був органiзований у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
2) Висловлювання власної думки, висування, надання пропозицiй щодо кадрових призначень новообраного Президента є правом кожного та виключно внутрiшньою справою партiйної органiзацiї КУН.
3) Посвiдчення учасника "помаранчевої революцiї" вручалися членам КУН, якi, на вiдмiну вiд пана Пархомчука, протягом 3-х тижнiв разом iз мiльйонами спiввiтчизникiв, мерзли на майданах i вулицях України, вiдстоюючи право нацiї на власний вибiр.
4) Посвiдчення учасникам "помаранчевої революцiї" вручав не полковник В.Лавренчук, як було вказано автором статтi, а голова Хмельницької ОО КУН Олесь Вiтряний. Вiйськовий референт КУН полковник В.Лавренчук вручав подяки вiд iменi командира Нацiональної гвардiї Голови КУН Олексiя Iвченко.
5) Справжнє прiзвища члена КУН, названого автором Бойдацьким - Павло Байдацький. Останнiй не висловлював думок, на якi посилається пан Пархомчук, та не давав приводу згадувати його iм'я.
Славутська мiська та районна органiзацiї КУН обуренi поведiнкою пана Пархомчука та його "товариша Iвана", якi пiд час виконання учасниками мiтингу Державного Гiмну України розмовляли мiж собою.
Славутська мiська та районна органiзацiї КУН вимагають вiд редакцiї "Трудiвника Полiсся" i особисто вiд пана В. Пархомчука офiцiйних вибачень перед учасниками мiтингу за образу їхньої честi i гiдностi, та спростування неправдивої iнформацiї.
За дорученням зборiв Славутської мiської та районної органiзацiї КУН:
Провiд МО КУН Голова проводу: М.Гордєєв
Провiд РО КУН Голова Проводу: М.Бражук

***

На цьому б i поставити крапку
Але ще одна славутська сага...
Завершилася виборча кампанiя - а її вiдлуння i до цього часу хвилює людей. От i в Славутi наприкiнцi сiчня юрист мiської ради згадала, що з прокуратури надiйшов припис стосовно безпiдставних звинувачень на адресу мiської органiзацiї Спiлки Офiцерiв України. Виявилося - панi юрист не має документiв про реєстрацiю органiзацiї! Зникли. Нема нi в шафi, нi пiд столом. Але ситуацiя виникла зовсiм не через безпораднiсть юрисконсульта. Оскiльки до мiського голови з мiсцевої прокуратури також надiйшов припис - про незаконнi дiї працiвникiв мiського палацу культури стосовно мiської ж органiзацiї СОУ. Зокрема, йшлося про те, що юридично адресою органiзацiї є вулиця Садова, 2 - палац культури - ще з 1995 року. Змiнювалися мiськi голови - але лише теперiшнiй, М.О.Полiщук, виявив, що голова мiської органiзацiї СОУ (i член ТВК) направив скаргу до ЦВК про порушення Закону країни "Про вибори Президента України" представником Януковича. I оскiльки це вiдбувалося ще до всiх турiв виборiв - серце голови не витримало. Було оголошено, нiбито СОУ використовує примiщення для агiтацiї за В.Ющенка. I щоб прокуратура розiбралася - вже не з прихильниками кандидата вiд влади, в з офiцерами. Все в стилi добрих радянських часiв - друзям все, ворогам - закон.
Але ж на виборах сталося не так, як планував голова...
I тепер юрисконсульт має дати вiдповiдь. В силу чого в неї i з'явились "проблеми з документами". Логiчно - якщо нема документiв, то нема i органiзацiї, нема i реєстрацiї. Нема кому i давати вiдповiдь. Все, голова чистий перед законом.
Що ж - доведеться пояснити панi, що її обов'язок зовсiм не в тому, аби захищати мiського голову - есдека. Оскiльки копiї документiв є на руках в членiв СОУ.
I ще один нюанс. Пiсля рiшення Верховного Суду щодо переголосування, мiський голова - сюрприз! - увiйшов до складу Комiтету Нацiонального Порятунку (на рiвнi областi).
I тепер наш помаранчевий, звiсно, має клопiт зi свiдками. Якi знають правду - i хто був (чи не був) на Майданi, i хто ламав людей через колiно за рецидивiста. I хто тепер змушений боронитися в стилi "сам дурень" - бо занадто звик до корита i безкарностi.
Нiчого собi "рятiвнички"...